Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Werkzones

 Onthaal

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_Accueil

De welkomstpagina visualiseert de lijst van de werkzones en laat u toe er nieuwe aan toe te voegen.

Wanneer u op de loep klikt, kunt u een zoekactie verrichten in uw database.

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_Inventaire

Wanneer u op de + klikt, zullen de verschillende zonecategorieën verschijnen.

De keuze van de categorieën is belangrijk gezien het de inhoud van de checklist zal bepalen. De categorieën zijn de volgende:

  • Bureaus: werkzone bureau (zonder machines)
  • Parkings en buiten zones: zones in open lucht
  • Magazijnen en stock: stockageplaatsen (a priori, geen productieprocessen in deze zones)
  • Winkels en toonzalen
  • Werkplaatsen en productiezones
  • Sociale lokalen: bevat faciliteiten zoals toiletten, kleedkamers, eetplaatsen, ...
  • Andere: zone die a priori niet gebruikt worden door de werknemers

WEB -back-to-top


Algemene informatie

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_ActionsInfoGénérale

In het tabblad "Algemene informatie" kunt u de zone beschrijven, foto's toevoegen, ...

In het centrale kader geeft u weer als er zich gevaarlijke producten in de zone bevinden. De ondercategorieën en de checklist worden automatisch in Safetify aangepast In functie van de gegeven antwoorden.

In het kader onderaan rechts, kunt u de lijst van werknemers aanduiden die in de zone werken of instaan voor zijn onderhoud. Een werknemer kan tezelfdertijd werkzaam zijn in een zone en instaan voor zijn onderhoud. Door de werknemer te linken aan de zone, creëert u een risicoanalyse maar tezelfdertijd ook de PBM's die hij nodig heeft. Safetify controleert ook als de gebruiker de nodige kwalificaties heeft.

U kunt ook een lijst van installaties, gevaarlijke producten en manuele taken die aanwezig zijn in die zone selecteren. Op deze manier associeert u de risico's verbonden aan de zone.

Recht boven vindt u permanent iconen terug die het veiligheidsniveau en de conformiteit van de installatie weergeven. Deze niveaus worden niet automatisch berekend. U bent beter geplaatst dan Safetify om in te schatten als u installatie gevaarlijk is of niet. Om de icoon te veranderen klikt u erop.

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_StatutVertWEB -NL -SAFETIFY_Zones_StatutOrangeWEB -NL -SAFETIFY_Zones_StatutRouge

Conformiteit

In het tabblad "Conformiteit" kunt u verifiëren als de wettelijke verplichtingen betreffende de installaties nagekomen zijn. De wetgeving(en) waarop de checklijst gebaseerd zijn, worden in het kader bovenaan weergegeven.

Het is mogelijk dat sommige punten niet relevant zijn. Het volstaat het vakje "niet van toepassing" aan te vinken. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat sommige niet-conformiteiten vastgesteld worden. Geen paniek, weinig bedrijven slagen erin 100% conform te zijn aan de 600 pagina's wetgeving van het welzijn.

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_Conformité

 

Risico's

Hier betreedt u de risicoanalyse.

De analyse is onderverdeeld in 2 delen:

  • De risico's voor de gebruiker: deze risico's bevinden zich in de risico's voor de gebruikers van de installatie(s) (aangegeven in de algemene informatie)
  • De risico's voor het onderhoud: het betreft de risico's waaraan de personen die instaan voor het onderhoud worden blootgesteld.

Evenzeer voor de installatie als voor het onderhoud, vindt u een tabblad "risico's verbonden aan de componenten" terug. Het gaat over de risico's gegenereerd door de installaties, de gevaarlijke producten en de taken die in de zone van toepassing zijn. Deze lijst is automatisch door Safetify opgemaakt.

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_RisquesInv

Indien u manueel een risico wil toevoegen (niet voor de componenten), volstaat het op de + te klikken. U kunt vervolgens de naam, de categorie, opmerkingen en risicoscores invullen. De scores worden berekend in functie van het effect, de frequentie en de waarschijnlijkheid (Kinney methode).

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_Kinney

Eenmaal een risico is gecreëerd, kunt u deze altijd wijzigen. Klik op de lijn en wijzig wat u wenst. U kunt ook een risico verwijderen door op de prullenmand te klikken.

 

PBM/veiligheidsregels

Dit tabblad is zeer belangrijk gezien het u een fiche zal generen met daarop de veiligheidsregels voor de gebruiker en voor het onderhoud.

U kunt er de PBM's selecteren die noodzakelijk zijn voor de zone alsook de vereiste kwalificaties. Safetify voegt vervolgens de betrokken werknemers toe aan de lijst van de uit te delen PBM's en verifieert als ze over de benodigde kwalificaties beschikken. Voor het ingeven van de PBM's en de kwalificaties, afspraak op de overeenkomende modules (via de startpagina).

U kunt een tekst opmaken die de door de werknemers te respecteren veiligheidsregels alsook de overeenkomende pictogrammen weergeeft. Door op het rapport icoontje rechtsboven te klikken genereert u fiche die alle informatie weergeeft. Deze fiches permitteren u om op een eenvoudige en efficiënte manier met de werknemers te communiceren.

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_EPI_Consignes

Indien u al over uw eigen fiches beschikt, kunt u deze ook importeren via "bladeren". De fiche wordt aan uw documenten toegevoegd.

Acties

De tabel geeft alle acties, verbonden aan de zone, weer. Om een actie aan uw actieplan toe te voegen, klikt u op de +. U bevindt zich dan in de module "Actieplan"

Ongeval

De tabel geeft alle gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen, binnen de zone weer. Indien u een nieuw ongeval wil aangeven, dient u zich te wenden tot de module "Ongeval" via de startpagina.

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_Accidents

Documenten

De tabel herneemt alle document verbonden aan de werknemer.

U kunt alle documenten m.b.t. de werknemer importeren in Safetify. Klik daarvoor op +. Het document zal alsook beschikbaar zijn in de documentendatabase. De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

De andere formaten worden in Safetify opgeslagen maar moeten gekopieerd worden naar uw computer om gebruikt te kunnen worden.

Opgelet: max 20 Mb per document!

 

 

WEB -back-to-top