Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Uitrustingen en installaties

Onthaal

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Accueil

De onthaalpagina toont u de lijst van uw installaties, laat toe eraan toe te voegen en te verwijderen of kopieën te maken van bestaande installaties.

Wanneer u op de loep klikt, kunt u een installatie in uw database zoeken.

Met de prullenmand verwijdert u een installatie. Het gaat hier over een volledige verwijdering uit de database. Het verwijderen is dus enkel te gebruiken in geval van een foutieve invoering. Als de uitrusting werkelijk bestaan geeft, raden wij u aan deze eerder in de algemene informatie buiten bedrijf te stellen. Zo behoudt u een historiek van uw installaties. Safetify laat niet toe een installatie te verwijderen die betrokken was bij een ongeval, hij stelt u dus voor die buiten bedrijf te stellen.

Het onthaalscherm van PBM toont u een overzicht van alle gebruikte PBM's binnen uw bedrijf.

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Inventaire

Wanneer u op + klikt, verschijnen de verschillende categorieën van installaties. De installaties hebben geen directe gebruikers, echter, kan men een risicoanalyse uitvoeren in functie van de zone waarin die zich bevindt en de personen verantwoordelijk voor het onderhoud.

De keuze van de categorieën is belangrijk want deze zal de inhoud van de checklijsten bepalen. De categorieën zijn de volgende:

 • Visualisatieschermen: het gaat hier over computers of machines uitgerust met scherm wanneer ze gewoonlijk een belangrijk deel van de arbeidstijd innemen.
 • Elektriciteit opwekkende installaties: stroomgeneratoren, elektriciteitscentrales, ...
 • Verwarmingsinstallaties: Verwarmingsketel
 • Liften en lastdragers
 • Werkuitrusting: elke machine, gereedschap of uitrusting gebruikt voor het werk
 • Mobiele werkuitrusting: mobiele werkuitrustingen, gemotoriseerd of niet
 • Uitrusting voor het hijsen van lasten: per heffing, moet men verstaan het feit van het hijsen van een voorwerp bovenaan (er moet sprake zijn van ophanging). Een transpallet, is meestal een draagvoorwerp en valt dus onder de categorie van mobiele werkuitrusting.
 • Uitrusting voor het hijsen van lasten en personen: het betreft een installatie voor het heffen van personen bovenop het heffen van lasten.
 • Uitrusting bestemd voor het tijdelijk werken op hoogtes: ladders, steigers en liften
 • Elektrische installaties
 • Stockageuitrusting en uitrusting onder druk: tanks, vaten, gasflessen, ...
 • Brandpreventie en – bestrijding: brandblusapparaten, sproeiers, branddetectoren, ...
 • Andere: al het overige dat we in Safetify mogelijks vergeten hebben.

WEB -back-to-top


Algemene informatie

 WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_InfosGénérales

In het tabblad "Algemene informatie" kunt u de zone beschrijven, foto's toevoegen, ...

In het centrale kader geeft u weer als er zich gevaarlijke producten in de zone bevinden. De ondercategorieën en de checklist worden automatisch in Safetify aangepast In functie van de gegeven antwoorden.

In het kader onderaan rechts, kunt u de lijst van werknemers aanduiden die in de zone werken of instaan voor zijn onderhoud. Een werknemer kan tezelfdertijd werkzaam zijn in een zone en instaan voor zijn onderhoud. Door de werknemer te linken aan de zone, creëert u een risicoanalyse maar tezelfdertijd ook de PBM's die hij nodig heeft. Safetify controleert ook als de gebruiker de nodige kwalificaties heeft.

U kunt ook een lijst van installaties, gevaarlijke producten en manuele taken die aanwezig zijn in die zone selecteren. Op deze manier associeert u de risico's verbonden aan de zone.

Rechts boven vindt u een permanent icoon terug die het veiligheidsniveau en de conformiteit van de installatie weergeven. Dit niveau wordt niet automatisch berekend. U bent beter geplaatst dan Safetify om in te schatten als u installatie gevaarlijk is of niet. Om de icoon te veranderen klikt u erop.

WEB -NL -SAFETIFY_Zones_StatutVertWEB -NL -SAFETIFY_Zones_StatutOrangeWEB -NL -SAFETIFY_Zones_StatutRouge

Conformiteit

In het tabblad "Conformiteit" kunt u verifiëren als de wettelijke verplichtingen betreffende de installaties nagekomen zijn. De wetgeving(en) waarop de checklijst gebaseerd zijn, worden in het kader bovenaan weergegeven.

De checklijst kan ingevuld worden op het moment van de bestelling, het moment van de levering en op het moment van de in gebruik name (procedure van de 3 groene lichten). De knop "invullen" laat u toe de lijst te kopiëren in de volgende stap. (bijvoorbeeld: Invullen in 'in gebruik name" kopieert de antwoorden van "levering". Als de installatie reeds in gebruik is, kunt u meteen naar de 3de checklijst overgaan ("in gebruik name").

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Conformité

 

Controles

Het tabblad "controles" laat u toe de frequentie van de controles van de installaties te bepalen en het volgen van de wettelijke controles. Begin met het selecteren van een ondercategorie in het dropdown menu. Safetify duidt u de geldende wetgeving aan en de frequenties van de controles. Indien u twijfels hebt over de periodiciteit of de noodzakelijkheid van een controle, informeer u bij uw leverancier of bij een deskundige instantie ( externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, brandweer, ... )

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Contrôles

Om een eerste controle in te geven klikt u op +. U kunt de datum, type controle ingeven en aanvinken als de controle geslaagd is, ... U kunt ook een controlerapport importeren in Safetify die zich dan in de Safetify database zal bevinden en onmiddellijk oproepbaar zal zijn door op "Zien" te klikken.

Risico's

Hier betreedt u de risicoanalyse.

De analyse is onderverdeeld in 3 delen:

 • De risico's voor de gebruiker: deze risico's bevinden zich in de risico's voor de gebruikers van de installatie(s) (aangegeven in de algemene informatie)
 • De risico's van de zone: deze risico's bevinden zich in alle zones waar de installatie actief is. (aangegeven in de algemene informatie)
 • De risico's voor het onderhoud: het betreft de risico's waaraan de personen die instaan voor het onderhoud worden blootgesteld.

Bijvoorbeld: een vorklift circuleert in magazijn B23:

 • Een risico verbonden aan de gebruiker is mogelijks een val van de lading op zijn cabine
 • Een risico verbonden aan de zone kan zijn het aanrijden van een voetganger die rondloopt in magazijn B23
 • Een risico verbonden aan het onderhoud kan zijn het elektrocutiegevaar bij de manipulatie van de batterijen.

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Risques

 

 

Indien u manueel een risico wil toevoegen (niet voor de componenten), volstaat het op de + te klikken. U kunt vervolgens de naam, de categorie, opmerkingen en risicoscores invullen. De scores worden berekend in functie van het effect, de frequentie en de waarschijnlijkheid (Kinney methode).

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Risques_Kinney

Eenmaal een risico is gecreëerd, kunt u deze altijd wijzigen. Klik op de lijn en wijzig wat u wenst. U kunt ook een risico verwijderen door op de prullenmand te klikken.

Door op de deelknop (WEB -NL -SAFETIFY_Equipement_InfosGénérales_Partage ) te klikken aanvaardt u de risicoanalyse te delen met de
gebruikersgemeenschap van Safetify. Het delen gebeurt anoniem. Zorg er dus voor dat de bedrijfsnaam of bedrijfsdetails niet vermeld worden in de omschrijvingen van de risicoanalyses of de veiligheidsregels.

U kunt ook de zoekmachine gebruiken (WEB -NL -SAFETIFY_Equipement_InfosGénérales_Loupe ) om risicoanalyses van andere gebruikers te importeren. U geeft vervolgens de naam van de installatie in die u zoekt. In het rechterkader vindt u de elementen door Safetify gevonden. De risicoanalyse van de in blauw aangeduide installatie verschijnt in de tabel onderaan. Indien de analyse u correct lijkt, klik op + om de analyse te importeren in uw eigen analyse. De veiligheidsregels en de pictogrammen zullen evenals in uw database gekopieerd worden. U kunt altijd deze informatie wijzigen.

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Risques_Recherche

 

PBM/veiligheidsregels

Dit tabblad is zeer belangrijk gezien het u een fiche zal generen met daarop de veiligheidsregels voor de gebruiker en voor het onderhoud.

U kunt er de PBM's selecteren die noodzakelijk zijn voor de zone alsook de vereiste kwalificaties. Safetify voegt vervolgens de betrokken werknemers toe aan de lijst van de uit te delen PBM's en verifieert als ze over de benodigde kwalificaties beschikken. Voor het ingeven van de PBM's en de kwalificaties, afspraak op de overeenkomende modules (via de startpagina).

U kunt een tekst opmaken die de door de werknemers te respecteren veiligheidsregels alsook de overeenkomende pictogrammen weergeeft. Door op het rapport icoontje rechtsboven te klikken genereert u fiche die alle informatie weergeeft. Deze fiches permitteren u om op een eenvoudige en efficiënte manier met de werknemers te communiceren.

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_EPI

Indien u al over uw eigen fiches beschikt, kunt u deze ook importeren via "bladeren". De fiche wordt aan uw documenten toegevoegd.

Acties

De tabel geeft alle acties, verbonden aan de zone, weer. Om een actie aan uw actieplan toe te voegen, klikt u op de +. U bevindt zich dan in de module "Actieplan"

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Actions

 

Ongeval

De tabel geeft alle gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen, binnen de zone weer. Indien u een nieuw ongeval wil aangeven, dient u zich te wenden tot de module "Ongeval" via de startpagina.

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Accidents

Documenten

De tabel herneemt alle document verbonden aan de werknemer.

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Documents

U kunt alle documenten m.b.t. de werknemer importeren in Safetify. Klik daarvoor op +. Het document zal alsook beschikbaar zijn in de documentendatabase. De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

De andere formaten worden in Safetify opgeslagen maar moeten gekopieerd worden naar uw computer om gebruikt te kunnen worden.

Opgelet: max 20 Mb per document!

 

 


WEB -back-to-top