Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Gevaarlijke producten

 Onthaal

WEB -NL -SAFETIFY_Produits

Een gevaarlijk product is algemeen herkenbaar door de aanwezigheid van oranje of rode pictogrammen op de productverpakking.

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Pictos

De onthaalpagina "inventaris van de gevaarlijke producten" laat u toe er nieuwe aan toe te voegen.

Wanneer u op de loep klikt, kunt u een product in de database zoeken.

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Inventaire

Wanneer u op + klikt kunt u een nieuw gevaarlijk product invoeren direct in het tabblad algemene informatie

 

Algemene informatie

In het tabblad "Algemene informatie" kunt u informatie omtrent de gevaarlijke producten beschrijven: zijn naam, aard van de stof, hoeveelheid gestockeerde product, ...

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_InfosGénérales

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Liens

In het kader onderaan rechts geeft u de werknemers aan die die gevaarlijke producten gebruiken. Safetify differentieert de werknemers die in direct contact treden met het product en zij die er niet in direct contact mee treden (bijvoorbeeld: manipulatie van de dozen met het product, zonder hun inhoud te openen). Door de werknemer te linken aan het product, creëert u een risicoanalyse maar tezelfdertijd ook de PBM's die hij nodig heeft. Safetify controleert ook als de gebruiker de nodige kwalificaties heeft.

U kunt ook een lijst van de zones selecteren waarin de gevaarlijke producten zich bevinden. Op deze manier associeert u de risico's verbonden aan de zone.

 

Veiligheidsinformatieblad (MSDS-fiche)

Dit luik laat u toe alle gerelateerde informatie over de gevaarlijkheid van het product in te voeren.

Om een risicoanalyse van een product te realiseren, raadpleeg de MSDS-fiche van dit product. Deze fiche moet door de leverancier meegeleverd zijn. Hij is over het algemeen ook beschikbaar op internet.

In de allereerste plaats, moet u nagaan als u werkt volgens de CLP verordening of volgens de 67 richtlijn:

 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de raad van 16 dec 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) - betreft ruitvormige pictogrammen met een rood kader
 • Richtlijn Nr. 67/548/CEE van 27/06/67 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen – het betreft rechthoekige pictogrammen met oranje achtergrond.

De CLP-verordening vervangt stelselmatig de richtlijn van 67. Vanaf 31 mei 2015 dienen alle gegevens in CLP formaat weergegeven te worden en vervalt de 67 richtlijn. Als de gegevens door de fabrikant het voorzien, verkies het CLP-formaat. Aarzel niet om er uw leverancier naar te vragen.

CLP pictogrammen

WEB -NL -SAFETIFY_GettingStarted_Produits_PictosCLP

Richtlijn Nr. 67/548/CEE pictogrammen

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Pictos_DIR67

Om CLP of Richtlijn Nr. 67/548/CEE te selecteren, vinkt u het overeenkomende vakje aan in de tabel rechts bovenaan.

Safetify stelt u voor een UN code (code van 4 cijfers, we vinden die cijfers terug achteraan op de tankvrachtwagen). De code is zeer nuttig voor de brandweer igv brand. U kunt eventueel ook de CAS codes ingeven. Dit betreft geharmoniseerde codes die exacte naam van het product hernemen.

Raadpleeg vervolgens de fiche van de leverancier om de R- en S- zinnen in te voeren.

Indien u werkt volgens CLP:

 • De gevarenklassen worden weergegeven door de H-zinnen
 • De veiligheidsaanbevelingen worden weergegeven door de P-zinnen
 • U kunt er ook de EUH-zinnen ingeven.

Indien u werkt volgens Richtlijn Nr. 67/548/CEE:

 • De bijzondere risico's zijn gedefinieerd door de R-zinnen
 • De veiligheidsaanbevelingen worden weergegeven door de S-zinnen

Om een zin te registreren, volstaat het in het linkervakje van de eerste lijn in de tabel te overeenkomende zin te tikken (bv: H200).

In functie van de risico-zinnen/gekozen gevarenklasse, duidt Safetify aan als:

 • het een CMR product betreft (Carcinogeen, Mutageen of reproductie toxisch)
 • wanneer het een product betreft die valt onder de SEVESO-richtlijn (indien het product in voldoende hoeveelheid aanwezig is, kan het bedrijf geklasseerd worden als een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting)
 • De checklijsten in het tabblad "Conformiteit" passen zich automatisch aan in functie van de geselecteerde bijzondere risico's en gevarenklassen.

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_FDS

 

Conformiteit

De module "Producten" stelt verschillende checklijsten voor, bedoelt voor het nagaan van de conformiteit met betrekking tot de volgende Koninklijke Besluiten en richtlijnen:

 • Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.
 • Koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk.
 • Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk.
 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de raad van 16 dec 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).
 • Richtlijn Nr. 67/548/CEE van 27/06/67 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.

In het tabblad "Conformiteit" kunt u verifiëren als de wettelijke verplichtingen betreffende het stockeren en het gebruik van de producten goed nagekomen zijn. De wetgeving(en) waarop de checklijst gebaseerd zijn, worden in het kader bovenaan weergegeven. De checklijsten passen zich aan in functie van de bijzondere risico's of gevarenklassen, die we terugvinden in de tabblad "veiligheidsinformatiefiche"

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Conformité

Het is mogelijk dat sommige punten niet relevant zijn. Het volstaat het vakje "niet van toepassing" aan te vinken. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat sommige niet-conformiteiten vastgesteld worden. Geen paniek, weinig bedrijven slagen erin 100% conform te zijn aan de 600 pagina's wetgeving van het welzijn.

Risico's

Hier betreedt u de risicoanalyse.

De analyse is onderverdeeld in 3 delen:

 • De risico's voor de gebruiker met contact.
 • De risico's voor de gebruiker zonder contact.
 • De risico's van de zone: het betreft de risico's waaraan de personen, die zich bevinden in de zone(s) waar het product aanwezig is, worden blootgesteld.

Standaard, voegt Safetify de risicoanalyse in geassocieerd met de gevarenklassen of risico-zinnen. U kunt dus het risico berekenen door het effect, de frequentie en de waarschijnlijkheid aan te duiden.

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Risks

Indien u manueel een risico wil toevoegen (niet voor de componenten), volstaat het op de + te klikken. U kunt vervolgens de naam, de categorie, opmerkingen en risicoscores invullen.

De scores worden berekend in functie van het effect, de frequentie en de waarschijnlijkheid (Kinney methode).

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Risques_Kinney

Eenmaal een risico is gecreëerd, kunt u deze altijd wijzigen. Klik op de lijn en wijzig wat u wenst. U kunt ook een risico verwijderen door op de prullenmand te klikken.

 

PBM/veiligheidsregels

Dit tabblad is zeer belangrijk gezien het u een fiche zal generen met daarop de veiligheidsregels voor de gebruiker en voor het onderhoud.

U kunt er de PBM's selecteren die noodzakelijk zijn voor de zone alsook de vereiste kwalificaties. Safetify voegt vervolgens de betrokken werknemers toe aan de lijst van de uit te delen PBM's en verifieert als ze over de benodigde kwalificaties beschikken. Voor het ingeven van de PBM's en de kwalificaties, afspraak op de overeenkomende modules (via de startpagina).

U kunt een tekst opmaken die de door de werknemers te respecteren veiligheidsregels alsook de overeenkomende pictogrammen weergeeft. Door op het rapport icoontje rechtsboven te klikken genereert u fiche die alle informatie weergeeft. Deze fiches permitteren u om op een eenvoudige en efficiënte manier met de werknemers te communiceren.

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_EPI

Indien u al over uw eigen fiches beschikt, kunt u deze ook importeren via "bladeren". De fiche wordt aan uw documenten toegevoegd.

Acties

De tabel geeft alle acties, verbonden aan de zone, weer. Om een actie aan uw actieplan toe te voegen, klikt u op de +. U bevindt zich dan in de module "Actieplan"

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Actions

 

Ongeval

De tabel geeft alle gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen, binnen de zone weer. Indien u een nieuw ongeval wil aangeven, dient u zich te wenden tot de module "Ongeval" via de startpagina.

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Accidents

Documenten

De tabel herneemt alle document verbonden aan de werknemer.

WEB -NL -SAFETIFY_Produits_Documents

U kunt alle documenten m.b.t. de werknemer importeren in Safetify. Klik daarvoor op +. Het document zal alsook beschikbaar zijn in de documentendatabase. De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

De andere formaten worden in Safetify opgeslagen maar moeten gekopieerd worden naar uw computer om gebruikt te kunnen worden.

Opgelet: max 20 Mb per document!

 

WEB -back-to-top