Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

PBM GIDS - VEILIGHEIDSBRIL

PBM GIDS - VEILIGHEIDSBRIL
 

 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

Werken die in principe het dragen van veiligheidsbrillen vereisen.

Het dragen van veiligheidsbril wordt bepaald door de risicoanalyse.

De bijlage 2 van KB van 13/6/2005 herneemt een lijst van activiteiten en arbeidsomstandigheden waarvoor het dragen van veiligheidsbril noodzakelijk is:

 • werknemers wier ogen worden blootgesteld aan het contact met stoffen die een uitgesproken prikkelende werking uitoefenen op de ogen, zoals het stof van steenkoolpek en andere stofdeeltjes of dampen van bijtende stoffen;
 • werknemers die tewerkgesteld zijn aan het las- of snijwerk van metalen met de brander of met de elektrische lichtboog;
 • werknemers die tewerkgesteld zijn aan het onderzoek van intense lichthaarden, zoals de binnenkant van ovens, of van stoffen die tot witte gloeihitte zijn gebracht, zoals staal en gesmolten glas;
 • werknemers die tewerkgesteld zijn aan de bewerkingen waarbij infrarode stralen of stralingen die aanleiding geven tot een intense warmteverspreiding worden gebruikt;
 • werknemers die tewerkgesteld zijn aan de bewerkingen waarbij lampen met elektrische lichtboog of andere bronnen van ultraviolette stralen worden gebruikt;
 • werknemers die tewerkgesteld zijn aan het droog slijpen, het houwen met wegslingering van scherven, het bikken, het schoonhameren of aan andere bewerkingen die kunnen aanleiding geven tot het wegslingeren van kwetsende deeltjes, van weggesmolten metaal, van bijtende vloeistoffen, enz. die de ogen kunnen aantasten;
 • werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld worden:
  • tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden door preventieve maatregelen, zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk; 
  • tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken, waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of de collectieve preventiemaatregelen;

 

 

 

Normen en markeringen

Veiligheidsbrillen beantwoorden aan een ganse serie van normen, waarvan een aantal in de tabel hieronder worden uitgelegd.

Norme  
EN165 Termen en definities
EN166 Algemene specificaties, zoals design, classificatie, minimale eisen, specifieke optionele eisen, markeren, gebruiksaanwijzing
EN167 Omschrijving van alle optische beproevingsmethoden
EN168 Omschrijving van alle niet-optische beproevingsmethoden
EN169 Filters voor lassen en aanverwante technieken: doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN170 Ultravioletfilters: doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

EN171

Infrarood filters: doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN172 Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN172A1 Zonlichtfilters voor industrieel gebruik amendement A1
EN172A2 Zonlichtfilters voor industrieel gebruik amendement A2

EN175

Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen

EN1836

Zonnebrillen en beschermingsfilters tegen zonnestraling voor algemeen gebruik

 

In de norm EN166 worden de verschillende optische klassen besproken in functie van de gebruikersduur.

 
Optische klasse  
1 Continue werkzaamheden
2

Periodieke werkzaamheden

3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is.

 

Vervolgens de symbolen die de mechanische weerstand van de brillen weergeven (EN 168).

Symbool mechanische weerstand  
Geen Minimale robuustheid
S Verhoogde robuustheid
F Impact lage energie (45m/s)
B Impact gemiddelde energie (120m/sec)
A Impact hoge energie (190m/s)
T Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen

 

En vervolgens de verschillende toepassingsgebieden.

Toepassingsgebied  
Geen Algemeen: ongespecifieerde mechanische gevaren, UV-, IR-, 
zichtbaar licht en zonnestraling

3

Druppels en spatten

4

Grote stofdeeltjes > 5 micron
5 Gas, damp, nevel, rook en stofdeeltjes met deeltjesgrootte
8 Elektrische kortsluitboog
9 Spatten gesmolten metaal en penetratie van hete vaste
deeltjes
K Bestand tegen de verslechtering van het oppervlak door fijne deeltjes
N Bestand tegen aandampten
R Versterkte terugkaatsing van infraroodstralingen

 

 

Hetzelfde voor het filtertype

Filtertype  

2

UV
2C UV met goede kleurherkenning
4 IR
5 & 6 Zon

 

We vinden tot slot de verschillende kleurniveaus. De kleurniveaus zijn gedefinieerd in de EN170 norm en verduidelijken de doorlatingfactor van de UV stralen. Die nummers gaan van 2-1,2 tot 2-1,7. De brillen met kleurniveau 2-1,2 laat makkelijker UV door dan deze met 2-1,7.

Er bestaan ook kleurniveaus voor de EN172 norm (zonlicht bescherming).

 • UV filter 5-2 : gerookt glas (meest voorkomend).
 • 5.3-1 is een glas die nog donkerder is gerookt (waarneming van de hemel, hooggebergte, besneeuwde oppervlaktes, op water en zand, kalk- en krijtgroeves).
Echelonnummer Tint
1,2 Kleurloos of geel
1,7 Kleurloos of licht gefumeerd
2,5 Licht brons
3,1 Brons, grijs of gespiegeld

 

 

 

De markering op veiligheidsbrillen gebeurd zoals hieronder afgebeeld:

 

 WEB -Lunettes

WEB -Marquage_lunettes

WEB -back-to-top

WEB -Marquage-branches-lunettes-de-protection

 

WEB -Marquage-oculaires

WEB -Marquage-verre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfel bij de keuze van de bril? Laat u informeren!