Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Opstartgids

1.  Inleiding

1.1. Welkom

Gefeliciteerd. Door het gebruik van Safetify, maakt u de keuze om een efficiënt en gestructureerd
voorkomingsbeleid in uw onderneming op poten te zetten.

Deze handleiding zal u begeleiden in de verschillende etappes van ontplooiing en gebruik van de applicatie.

1.2. Functionaliteiten van de applicatie

Safetify is een dynamisch risicobeheersing systeem die als doel heeft eenvoudig, uitgebreid en ergonomisch
te zijn. De ambitie bestaat erin de onderneming toe te laten eenvoudig en efficiënt haar verplichtingen op
het gebied van preventie en bescherming van de werknemers na te komen.

Safetify centraliseert de informatie en bevordert de samenwerking binnen de schoot van de onderneming:

 • Gegevens worden on line opgeslagen en zijn toegankelijk via een werktool en gebruikersaccounts
  die beveiligd zijn.
 • De gegevens worden opgeslagen op servers te Bergen die beheerd worden door een lokale KMO.

Safetify begeleidt de preventieverantwoordelijke en bespaart hem uitgebreide opzoekingen in de wetgeving
en in de preventiemethoden:

 • risicoanalyses conformiteitchecklists en opvolging van de wettelijke controles inzake uitrustingen, installaties en werkzones
 • inventaris van gevaarlijke producten
 • beheer van het actieplan van de onderneming
 • beheer, analyse en aangifte van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties

Safetify wisselt kennis uit en organiseert de wettelijke opvolging

 • De toepassing laat toe om risicoanalyses te delen in de schoot van de gemeenschap van gebruikers of van een groep ondernemingen
 • De verschillende modules integreren de toepasbare wetgevingen en evolueren mee met deze laatsten

Safetify optimaliseert het beheer van middelen:

 • De wettelijke documenten worden automatisch of semiautomatisch gegenereerd
 • De preventie wordt georganiseerd en gestructureerd in een gegevensdatabank, om de werklast van de gebruiker te verminderen.


1.3.  Filosofie van de applicatie 

Preventie in een onderneming is een werk met diepgang, dat idealiter opgenomen dient te worden in haar verschillende processen: aankopen, kwaliteit, HR, productie, …

Safetify is een werkmiddel dat bedoeld is om regelmatig gebruikt te worden, bijvoorbeeld tijdens de aankoop van nieuw materiaal, tijdens de aanwerving van een werknemer, tijdens de controle op een installatie, tijdens de vaststelling van een incident of ongeval…

Concreet gezien, zal u de mogelijkheid geboden worden op regelmatige basis de toepassing te raadplegen, geconfronteerd te worden met nieuwe vragen betreffende de beveiliging, onderbroken te worden door een telefoontje of een vergadering, … Soms zal u een document dienen op te zoeken zoals een veiligheidsfiche van een product of een onderhoudscontract van uw brandblussers.

De applicatie is dus ontworpen met de bedoeling niet blokkerend te werken. U kan perfect een nieuw werkmiddel ingeven en toch niet alle van toepassing zijnde informatie ingeven in Safetify. Indien de applicatie sluit en er twee dagen nadien naar terugkeert, zal Safetify u dit niet kwalijk nemen en u niet overstromen met waarschuwingsboodschappen.

Toen we Safetify ontwierpen, hebben we getracht de toepassing zo volledig mogelijk te maken. U zal soms geconfronteerd worden met vragen die niet van toepassing zijn. Zo zal Safetify het bijvoorbeeld wagen u de vraag te stellen of uw dienstvoertuig uitgerust is met een noodstop. De vraag is uiteraard niet echt relevant en het volstaat er niet op te antwoorden.

Safetify begeleidt u in de diverse analyse stappen inzake de risico’s maar neemt niet de plaats in van uw gezond verstand en van uw kennis van uw onderneming.

 

2.  Alvorens op te starten

2.1. Afkortingen

IDPW: Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, d.w.z. de preventieadviseur van de onderneming en eventueel zijn ploeg

EDPW: Externe dienst voor preventie en bescherming

EDTC: Externe dienst voor technische controles

PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen

MSDS: Materiaal Safety Data Sheet of veiligheidsfiche

2.2. Symbolen

    
WEB --Bouton - Accueil WEB --Bouton - Home Home / Terug naar de Startpagina
           
WEB --Bouton - Search WEB --Bouton - Search Black WEB --Bouton - Search Grey Een lijst filteren
 
WEB --Bouton - Search Cancel Reset / annuleer het filter
 
WEB --Bouton - Plus WEB --Bouton - Plus Black Een nieuw element toevoegen
 
WEB --Bouton - OK Validation Validatie
 
WEB --Bouton - Crayon Edit Edit
 
WEB --Bouton - Trash Delete Een element verwijderen
 
WEB --Bouton - Back Cancel Escape/terug
 
WEB --Bouton - DataBase Een element toevoegen dat zich reeds in de gegevens databank bevindt
 
WEB --Bouton - Upload Upload van een document
 
WEB --Bouton - Download Download van een document
 
WEB --Bouton - Copy Dupe Kopiëren en plakken
 
WEB --Bouton - User  Werknemer is gebruiker van de arbeidsmiddel of/ Werknemer is aanwezig in de zone of/ Werknemer is de uitvoerder van de taak
 
WEB --Bouton - Maintenance Werknemer zorgt voor het onderhoud van de arbeidsmiddel of de zone
 
WEB --Bouton - User Contact Werknemer gebruikt het product met mogelijk contact
 
WEB --Bouton - User ContactLess Werknemer gebruikt het product zonder contact
 
WEB --Bouton - Share Een risicoanalyse delen
 
WEB --Bouton - Shared De risicoanalyse is gedeeld
 
WEB --Bouton - Renew Een PBM of een kwalificatie vernieuwen
 
WEB --Bouton - TagGreen Status OK
 
WEB --Bouton - TagOrange Status aandacht
 
WEB --Bouton - TagRed Status gevaarlijk
 
WEB --Bouton - Rapport Een document genereren
 

 

2.3. Login en toegang tot de gegevens

Op het moment dat u de applicatie opstart, dient u de login en het paswoord in te geven die u verstrekt werden. De login bepaalt tot welke ondernemingen en tot welke modules u toegang heeft.

 WEB -SAFETIFY_GettingStarted_Start

Aangezien de gegevens opgeslagen worden in servers (in de Cloud), krijgt u toegang tot dezelfde informatie ongeacht vanop welke computer u inlogt.

Het wordt sterk aangeraden om het paswoord dat u toegezonden werd te wijzigen bij het eerste gebruik. Deel nooit uw paswoord mee. Het paswoord is een vertrouwelijke informatie die nooit gevraagd wordt aan een gebruiker. Indien u een email of een oproep krijgt van een persoon die u vraagt om uw paswoord te encoderen (phishing), geeft het dan niet door en neem contact op met ons (support@safetify.eu).

U kan op elk moment uw paswoord wijzigen evenals de keuze van uw taal. Om dit te doen, volstaat het om op de knop ‘persoonlijke gegevens’ te klikken in de rechterbovenhoek van de applicatie. Een venster verschijnt dat u zal toelaten uw aanpassingen door te voeren.

WEB -NL -Opstartgids_2.3

 Wij slaan geen paswoorden op de server op. Tijdens de verbinding, wordt uw paswoord geëvalueerd en vergeleken met een sleutel opgeslagen op de server, die nagaat of uw identificatiegegevens correct zijn (https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function). Deze sleutel staat niet toe om zich aan uw account te verbinden.

In geval van verlies van paswoord, gelieve ons te contacteren op het adres support@safetify.eu. Wij zullen u een nieuwe paswoord opsturen.

 

2.4. Organisatie van de verschillende modules

Safetify is georganiseerd in verschillende modules die toelaten alle verschillende aspecten inzake preventie van een onderneming te beheren. De modules zijn toegankelijk via het onthaalscherm of in de linkerkolom indien u zich in een module bevindt.

 WEB -SAFETIFY_GettingStarted_Welcome2

De beschikbare modules zijn de volgende :

 • ONDERNEMING laat u toe de diverse informaties betreffende de onderneming in te geven, zoals het adres, het BTW-nummer, de NACE-codes …U kan er algemene documenten stockeren zoals de algemene veiligheidsrichtlijnen in de onderneming, een asbestinventaris, …
 • BEDRIJFSBEZOEK is een module bestemd voor de werkplaats bezoeken van uw externe dienst. Hij is enkel beschikbaar voor de ondernemingen die verbonden zijn met onze partner SPMT-ARISTA.
 • SITE is een module die u toelaat de diverse sites van uw onderneming te beheren.
 • WETTELIJKE RAPPORTEN helpt u om uw jaarlijks rapport voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPW) op te maken.
 • DOCUMENTEN laat u toe toegang te krijgen tot alle opgeslagen documenten van uw account.
 • ACTIES laat u toe het actieplan van de onderneming te beheren
 • DASHBORD laat u toe het geheel van de risico’s waaraan uw onderneming onderworpen is te visualiseren, ongevallenstatistieken te trekken, het geheel van de non-conformiteit, van de wettelijke controles en van de kwalificaties van de werknemers. 20170130_rev202_GettingStarted_NL - 10 / 39
 • WERKNEMERS herneemt de lijst van werknemers en detailleert de taken die ze uitvoeren, de PBM’s en de noodzakelijke kwalificaties, de lijst van risico’s waaraan ze onderhevig zijn. Men kan er eveneens de gezondheidsevaluatiefiches aan toevoegen. Men ziet vervolgens ook de acties en de documenten die hen aanbelangen en de ongevallen waar ze bij betrokken zijn.
 • UITRUSTINGEN, PRODUKTEN, ZONES en TAKEN zijn nogal gelijkaardig. Deze modules laten u toe om de eigenlijke risicoanalyses uit te voeren. De module PRODUKTEN herneemt de inventaris van gevaarlijke producten van de onderneming.
 • FUNCTIES laat toe de risicoanalyse van iedere werkpost te beheren en genereert de werkpostfiches.
 • WERVEN laat u toe uw werven te beheren, de eraan verbonden risico’s, de toelatingen, de richtlijnen, …
 • ONGEVALLEN laat u toe om de gevaarlijke situaties aan te duiden en te analyseren, evenals de incidenten en ongevallen.
 • KWALIFICATIES en PBM’s laten u toe om de kwalificaties en de individuele beschermingsuitrusting van uw personeel te beheren. Onderaan het ontvangstscherm, kan u de kalender terugvinden die de deadlines herneemt voor de actieplannen, de data voor de wettelijke controles en andere elementen van dezelfde aard.

 

2.5. Links in de gegevensbank

Safetify laat toe om de preventie te structureren door het scheppen van links tussen de diverse voorwerpen in de datagegevensbank. Bijvoorbeeld, door aan te duiden dat een werknemer een bepaalde functie vervult en dat de werknemers die deze functie vervullen een bepaald werktuig gebruiken, verbindt u deze drie objecten. Safetify verbindt op deze manier de risico’s van de uitrusting met de werknemer. Deze soort link kan men op verschillende niveau’s terugvinden: acties, documenten, zones, …

Safetify schept eveneens indirecte verbindingen. Bijvoorbeeld, indien een werknemer een bepaalde zone bezet en indien een bepaald werktuig binnen deze zone specifieke risico’s schept voor deze laatste, worden deze risico’s automatisch verbonden met de bezetter.

De volgende tekening toont schematisch de risico-organisatie binnen de onderneming aan.

WEB -NL -Opstartgids_2.5

2.6. Navigatie en filters

Navigatie in Safetify is eenvoudig dankzij de verschillende filter en pop-up menus.

Om naar de home-scherm terug te gaan, u kunt altijd op de Safetify symbool klikken:

WEB -NL -Opstartgids_2.6_1

U kunt altijd op een lijst filteren. Filters zijn boven de kolommen. Safetify filtert de data als u op de vergrootglas klikt (ENTER werkt ook). U kunt de filter verwijderen door een klik op de “X”.

WEB -NL -Opstartgids_2.6_2

WEB -NL -Opstartgids_2.6_3

Er zijn veel plaatsen in Safetify waar u links tussen elementen kunt doen. Om een link te maken, u moet altijd op de potlood klikken. Safetify opent een pop-up om de links te selecteren. U moet eerst opnieuw op de potlood in de pop-up klikken om de lijst te kunnen zien.

WEB -NL -Opstartgids_2.6_4

U kunt natuurlijk de filter gebruiken. U moet altijd met OK bevestigen, anders wordt de link niet gesaved.

WEB -NL -Opstartgids_2.6_5

 

3.  Ontplooiing

De ontplooiing van Safetify is geen lineair proces en is afhankelijk van uw prioriteiten (beheer van de opleidingen, beheer van de ongevallen, risicoanalyse, …). U kan nieuwe elementen of nieuwe werknemers op eender welk moment ingeven.

Wij stellen hieronder een logische weergave van de stappen voor om de applicatie te ontplooien. Het staat u vrij om dit in een andere volgorde te doen.

3.1. Informatie verbonden aan de onderneming

Ga naar de module "onderneming".

WEB -NL -Opstartgids_3.1

In de eerste kader, kan u alle informatie betreffende uw onderneming ingeven. Door op ‘logo’ te klikken, kan u er ook uw logo bijvoegen. Dit logo zal zich vervolgens op de diverse documenten bevinden die door Safetify gegenereerd worden.

De andere kaders kunnen later vervolledigd worden.

3.2. Definitie van de sites

Het valt aan te bevelen om de sites voor ieder adres of voor elk gebouw dat wordt bezet door de onderneming af te bakenen. U kan ook beslissen om de sites per productie-eenheid, dienst, … te rangschikken. Niets belet u een fictieve site te scheppen, bijvoorbeeld voor alle werkzaamheden, uitrustingen, … die gebruikt worden buiten de onderneming.

Ten gevolge hiervan zal iedere werknemer, uitrusting, zone, product, functie, ongeval, … aan een site verbonden kunnen worden.

Ga naar de module "Sites". Om een nieuwe site te scheppen, druk op +. In de algemene informatie van een site, kan u het adres van de site ingeven.

WEB -NL -Opstartgids_3.2 

3.3. Lijst van functies/ werkposten

In Safetify, geeft een functie een werkpost of een beroep weer. Een werknemer kan meerdere functies cumuleren. Teneinde de verschillende functies te scheppen, ga naar de module "Functies".

Om een functie toe te voegen, druk op +

WEB -NL -Opstartgids_3.3_1

In de algemene info kan u de functie reeds linken aan een site en een beschrijving van de functie geven. De risicoanalyse zal later volgen.

WEB -NL -Opstartgids_3.3_2

 

3.4. Lijst van de werknemers

Ga nu naar de module ‘werknemers’. Deze module beheert de lijst van werknemers van de onderneming.

U kan de werknemers manueel toevoegen door te klikken op +. U kan de lijst van werknemers eveneens importeren door:

 • Een Excelfiche te downloaden die dient vervolledigd te worden (rechtsonder in het venster)
 • De Excelfiche te vervolledigen door het gevraagde format te behouden.
 • De fiche te uploaden door op de pijl te klikken.

Voor iedere werknemer, kan u alle contactinformatie terugvinden, geboortedatum, ingangsdatum voor de functie, … De werknemers kunnen verbonden worden aan een site.

De contractuele functie is deze die voorkomt op het arbeidscontract van de werknemer. Niet te verwarren met de functie binnen Safetify die eerder overeenkomt met het risicoprofiel van de persoon.
Bvb : Twee bedienden, de eerste is boekhouder en de tweede maakt deel uit van human resources, hebben verschillende contractuele functies maar kunnen dezelfde functie (en risicoprofiel) “administratief bediende” binnen Safetify hebben.

WEB -NL -Opstartgids_3.4_1

 Het risicoprofiel wordt automatisch berekend in Safetify op basis van de functie. Deze link wordt uitgewerkt in Safetify door de werknemer aan een functie te linken. In het kader ‘functies’, klik op + om de werknemer te linken aan zijn functie of functies.

WEB -NL -Opstartgids_3.4_2

3.5. Lijst van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Indien u reeds beschikt over een lijst van PBM’s die in uw onderneming gebruikt worden, kan u ze aanmaken in Safetify. U kan ook later nog PBM’s aanmaken indien u dit wenst.

Ga naar de module "PBM" (via het onthaalscherm). Om een nieuwe PBM toe te voegen, klik op +, duidde de naam van de PBM aan en kies haar categorie.

In het kader ‘algemene informatie’ kan u de PBM beschrijven, het pictogram kiezen dat er mee verbonden is, haar verdeelmodus aanduiden en zijn levensduur, evenals zijn leverancier en zijn kost.

WEB -NL -Opstartgids_3.5_1

In de kaders beneden, kan u de PBM’s linken aan de functies, zones, taken, uitrustingen en producten. Door de PBM te linken aan een functie, bepaalt u dat het ter beschikking dient gesteld te worden die de gekozen functie bezet.

WEB -NL -Opstartgids_3.5_2

In het kader ‘lijst werknemers’ kan u de personen terugvinden die over een PBM dienen te beschikken. Deze lijst wordt opgesteld door Safetify vertrekkende vanuit de functies, uitrustingen, zones, producten en taken die de benuttiging van PBM’s noodzakelijk maken en vanuit de werknemers die verbonden zijn aan deze functies, zones; producten, uitrustingen en taken. U kan eveneens aanduiden dat de PBM werd uitgereikt aan de werknemer door te klikken op. Safetify zal aanduiden wanneer deze dient vervangen te worden, op basis van de levensduur van de PBM (individuele verdeling). U kunt een de PBM van een werknemer vernieuwen door een klik op WEB -NL -Opstartgids_3.5_5 .

WEB -NL -Opstartgids_3.5_3

In de documenten kan u elk type document verbonden aan een PBM (EC Certificaat, specificatie, …) aanmaken. Om een document toe te voegen, druk op +. U kan eveneens toegang krijgen tot templates van documenten door op de vergrootglas te drukken. Voor de PBM’s kan u bijvoorbeeld een template voor de indienststelling van de PBM terugvinden of een gids die de van toepassing zijnde normen op een PBM herneemt.

Opmerking: deze toegangsfunctionaliteit tot templates is in alle modules aanwezig.

WEB -NL -Opstartgids_3.5_4

 

3.6. Lijst der kwalificaties

Safetify laat u toe om de lijst van kwalificaties van uw werknemers te beheren en er de opvolging van te verzekeren.

Ga in de module Kwalificaties. Om een nieuwe kwalificatie toe te voegen, druk op +.

 WEB -NL -Opstartgids_3.6_5

In de algemene informatie kan u de naam van de kwalificatie aanduiden, de corresponderende opleiding, een beschrijving, een ondersteuningscursus uploaden, … U kan ook de duurtijd van de geldigheid van het certificaat aanduiden.

WEB -NL -Opstartgids_3.6_2

Zoals voor de PBM’s, kan u een kwalificatie verbinden met een functie, een uitrusting, een taak, een product, in het kader “Links”…

Door de kwalificatie aan een functie te linken, zal Safetify nakijken of de werknemers die de functie bezetten wel degelijk over de noodzakelijke kwalificaties beschikken. Om werknemers toe te voegen, ga naar het kader ‘lijst werknemers’. Door te klikken op +, kan u een werknemer toevoegen, aanduiden op welke datum hij de opleiding gevolgd heeft en een document linken ‘diploma, certificaat, …). Safetify berekent automatisch de geldigheidsdatum van de kwalificatie op basis van de opleidingsdatum en haar geldigheidsduur.

WEB -NL -Opstartgids_3.6_3

Om een kwalificatie te hernieuwen, druk op WEB -NL -Opstartgids_3.6_4 .

 Tip: Ga naar de module dashbord in het kader kwalificaties om de volledige lijst van kwalificaties van de werknemers te zien en de geldigheidsdata. U kunt daar alles in Excel exporteren.

 

3.7. Werkzones

De volgende etappe bestaat eruit om de verschillende werkzones van de onderneming in te geven. U kan ook eventueel later tot deze etappe overgaan. Safetify laat u immers toe om een zone op eender welk moment aan te maken. Ga naar de module ‘Zones’.

WEB -NL -Opstartgids_3.7_1

Om een nieuwe zone te scheppen, klik op +. Verschillende categorieën worden voorgesteld:

 • Burelen
 • Parkings en externe zones
 • Opslagruimtes en stocks (a priori, geen werkposten in deze zones)
 • Magazijnen en verkoop ruimtes
 • Ateliers en productiezones
 • Gemeenschappelijke ruimtes (toiletten, vestiaires, eetruimtes, …)
 • Keukens (checklist FAVV)
 • Toiletten (FAVV): betreft de toiletten in een onderneming of in een deel van de onderneming waar de werknemers levensmiddelen voorbereiden (checklist FAVV)
 • Anderen

Ga vervolgens door naar het kader ’risico’s’. Het is in dit kader dat u de eigenlijke risicoanalyse kan uitvoeren. U kan de analyse doen voor de bezetter en voor de personen belast met het onderhoud.

We vinden een kader met de risico’s eigen aan de zone en een tweede met de risico’s voortvloeiende uit de werktuigen, taken en producten die aanwezig zijn.

Om een risico aan te maken, klik op +. Een venster opent zich onderaan de pagina. U kan een benaming geven aan het risico, de categorie vastleggen en eventueel een opmerking toevoegen. De eigenlijke analyse is gebaseerd op de Kinney methode. De evaluatie van het risico gebeurt door het effect te meten, de frequentie van voorkomen, en de waarschijnlijkheid.

WEB -NL -Opstartgids_3.7_2

In het kader PBM/Veiligheidsregels, kan u de richtlijnen aanduiden en de signalisatie die in de zone dient geplaatst te worden. Opnieuw, deze voorschriften zijn verschillend voor de verschillende bezetters en voor de personen belast met het onderhoud.

U kan de PBM’s selecteren die in de zone gedragen dienen te worden en de vereiste kwalificaties om er te mogen werken. U kan ook de veiligheidsvoorschriften opstellen voor de werknemers. Ten slotte kan u ook de pictogrammen die uitgehangen dienen te worden in de zone kiezen. Door te klikken opWEB -NL -Opstartgids_3.7_3, genereert u een synthesefiche die u zal toelaten om uw werknemers te informeren inzake voorschriften en gevaren. Zij is in Word formaat en u kan ze dus wijzigen indien gewenst.

In ‘Acties’ kan u een actie aanmaken om de veiligheid te verbeteren en de geassocieerde acties in de zone te visualiseren. In ‘Ongevallen’ kan u de lijst van gevaarlijke situaties zien, incidenten en ongevallen overkomen in de zone. ‘Documenten‘ laat u toe toegang te krijgen tot de documentenbasis en de documenten die gelinkt zijn aan de zone te afficheren. "

 

3.8. Arbeidsmiddelen, werkuitrustingen

Wij stellen u nu voor om uw werktuigen in Safetify in te geven. Nogmaals, u kan vervolgens steeds nieuwe uitrustingen inbrengen. De risicoanalyse dient niet per definitie te gaan over alle werkuitrustingen. Een bic is een werkuitrusting maar gezien de opgelopen risico’s is het niet nodig deze te integreren in uw dynamisch risicobeheersing systeem. De analyse dient te gaan over werktuigen die een echt risico vertegenwoordigen voor de werknemers of die wettelijke controles noodzakelijk maken.

Ga naar de module ‘Arbeidsmiddelen’.

WEB -NL -Opstartgids_3.8_1

Om een nieuwe uitrusting aan te maken, klik op. Verschillende categorieën worden voorgesteld. De keuze van de categorieën is belangrijk vermits deze de inhoud van de checklists gaat bepalen. Deze categorieën zijn de volgende:

 • Zichtbaarheid schermen: het betreft typisch computers of machines uitgerust met een scherm, dewelke normaal gebruikt worden gedurende een niet verwaarloosbaar deel van de werktijd.
 • Installaties van elektrische productie: het betreft typisch electrogene groepen, centrales voor cogeneratie, …
 • Verwarming systemen: ketels, ...
 • Liften en goederenliften
 • Andere: alles wat we in Safetify misschien vergeten
 • EHBO-kit
 • Ventilatiesysteem: HVAC, ventilatie, ...
 • Arbeidsmiddelen: Elke machine, gereedschap of apparatuur die wordt gebruikt op het werk.
 • Apparatuur voor het heffen van belastingen: door het opheffen, moet men begrijpen het feit om een voorwerp boven (je hebt een idee van schorsing) te verhogen. Een vorkheftruck is, meestal, een draagtas apparatuur en dus binnen de categorie mobiele apparatuur valt.
 • Arbeidsmiddelen trekkabel en mensen: het is een apparaat dat geschikt is voor het heffen van personen, naast het heffen van lasten.
 • Apparatuur voor de tijdelijke werken op hoogte: ladders, steigers, platforms, ...
 • Elektrische installaties
 • Opslag installaties en druksystemen: tanks, cilinders, ...
 • Installaties van strijd en bescherming tegen brand: brandblussers, sprinklers…

In het tabel Controles, kunt u de keuringen van uw arbeidsmiddel opvolgen. U moet eerst een categorie kiezen. Klik op + om een controle toe te voegen.

Tip: Ga naar de module dashbord in het kader controles om de volledige lijst v te zien en de geldigheidsdata. U kunt daar alles in Excel exporteren.

Ga vervolgens door naar het kader ’risico’s’. Het is in dit kader dat u de eigenlijke risicoanalyse kan uitvoeren. U kan de analyse doen voor de gebruiker, de zone waar de arbeidsmiddel gebruikt wordt en voor de personen belast met het onderhoud.

Om een risico aan te maken, klik op +. Een venster opent zich onderaan de pagina. U kan een benaming geven aan het risico, de categorie vastleggen en eventueel een opmerking toevoegen. De eigenlijke analyse is gebaseerd op de Kinney methode. De evaluatie van het risico gebeurt door het effect te meten, de frequentie van voorkomen, en de waarschijnlijkheid.

WEB -NL -Opstartgids_3.8_2

U kan eveneens de gegevensdatabank consulteren inzake risicoanalyses en de analyses die gedeeld werden door andere gebruikers (waarom het wiel heruitvinden?). Om dit te doen, klik op het vergrootglas bovenaan het scherm en voer een opzoeking uit op basis van de naam of het merk.

WEB -NL -Opstartgids_3.8_3

Door op de + te klikken, zal u de risicoanalyse kopiëren in uw eigen gegevensdatabank. U kan deze vervolgens aanpassen. Safetify kopieert eveneens de veiligheidsvoorschriften die met de risicoanalyse gedeeld werden. De veiligheidsvoorschriften en de documenten worden op dezelfde manier beheerd als voor de zones.

In het kader ‘Links’, u kunt een link maken met een functie en/of een zone. Als u terug naar de functie/zone module gaat, u zal zien dat de risico’s van de arbeidsmiddel zijn nu in de risicoprofiel van de functie.

 

3.9. Gevaarlijke producten

Laten we naar de module producten gaan. Deze laat u toe een inventaris van gevaarlijke producten op te maken aanwezig in de onderneming. Een gevaarlijk product is over het algemeen identificeerbaar door de aanwezigheid van oranje of rode pictogrammen op de inhoud.

WEB -NL -Opstartgids_3.9_1

Teneinde de analyse van het product te realiseren, voorzie u van de veiligheid inlichtingen fiche van het product. Dit document dient u ter beschikking gesteld te worden door de producent. Het is over het algemeen beschikbaar op Internet.

 De module ‘producten’ stelt diverse checklists voor bestemd om de conformiteit inzake de heersende wetgeving te checken. Deze checklist past zichzelf automatisch aan in functie van de karakteristieken va het product (gevaarklassen H).

 Ga naar de module ‘Producten’

WEB -NL -Opstartgids_3.9_2

Om een nieuw product te scheppen, klik op +. U geeft onmiddellijk in binnen het kader ‘algemene info’ waarin u alle relevante informaties kan ingeven betreffende het product en zijn gebruik. U zal opnieuw de vensters ‘zones’ en ‘functies’ terugvinden die u zullen toelaten de risico’s te linken in de gegevensbank.

WEB -NL -Opstartgids_3.9_3

Men onderscheidt twee types voor het gebruik van risicoanalyses:

 • gebruiker zonder rechtstreeks contact: het betreft een werknemer die de inhouden mag bewerken maar niet in direct contact is met het product.
 • gebruiker met contact: het betreft een gebruiker die in contact mag treden met het product (voorbeeld, het product uitgieten, een staal nemen, het transporteren in een open inhoud, …)

In het kader ‘veiligheidsfiches’, kan u ingeven:

 • het UN nummer van het product (vier cijfers)
 • Inhoud van het product (CAS nummers)
 • Gevarenklassen (H-zinnen), voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) en gevareninformatie (EUH-zinnen)

U vindt dit info in de MSDS fiche van uw product. Fabrikant is verplicht om dit MSDS fiche te communiceren.

WEB -NL -Opstartgids_3.9_4

De conformiteits-checklist wordt automatisch in functie van de H-zinnen aangepast.

 Voor elke gevarenklasse, gaat Safetify automatisch een risico in het tabel ‘risico’s’ toevoegen. U kunt die risico’s evalueren, aanpassen, verwijderen. U kunt ook extra risico’s toevoegen.

 

3.10. Taken

De module taken staat u toe om de risico’s te analyseren die niet verbonden zijn aan werktuigen, producten of een zone. Bijvoorbeeld:

 • Hijsen van lasten
 • Agressierisico’s
 • Nachtwerk

Safetify beschikt over checklists voor de volgende categorieën taken:

 • Hijsen van lasten
 • Herhaalde bewegingen (musculo skelette problemen in de opperste ledematen)
 • Telewerk
 • Werk in contact met levensmiddelen (FAVV/HACCP)

Het functioneren is identiek met dat van andere modules. U kan eveneens gedeelde risicoanalyses importeren.

4. Verbindingen binnen Safetify

4.1. Risico's in de zones

Om de verbindingen die binnen Safetify gerealiseerd worden te begrijpen, gaan we terug naar de module zones. In het atelier, hebben we de aanwezigheid van de volgende uitrustingen aangeduid:

 • Electro dragende werktuigen
 • Hoogtewerker

 WEB -NL -Opstartgids_4.1_1

In het kader risico, bezetter, risico van de inhoud, vinden we de risico’s van zonetype van die twee werktuigen terug.

WEB -NL -Opstartgids_4.1_2

4.2. Risico's op de werkpost

We keren terug naar de module functies.

In de functie ‘onderhoudspersoneel’, hebben we verbonden:

 • Het gebruik van de Electro dragende werktuigen (uitrusting)
 • Het gebruik van de hoogtewerker (uitrusting)
 • De aanwezigheid in het atelier (zone)
 • Het gebruik en contact met zwavelzuur (producten)
 • Het nachtwerk (taken)

WEB -NL -Opstartgids_4.2

In het kader risico’s, vinden we de risicoanalyse terug van de werkpost verbonden aan deze uitrustingen, zones en taken.

4.3. Risico's voor de werknemers

Laten we dan nu in de module werknemers gaan. Op het moment dat ik een werknemer link aan een functie:

 • Safetify berekent automatisch de PBM’s waar de werknemer nood aan heeft
 • Safetify gaat na of de werknemer over de noodzakelijke kwalificaties beschikt
 • Safetify stelt de lijst op van risico’s waaraan de werknemer onderworpen is.

WEB -NL -Opstartgids_4.3_1

WEB -NL -Opstartgids_4.3_2

 

5. De andere functionaliteiten

5.1. Werven

Deze module laat toe om de risicoanalyse van de werven te beheren. Hij functioneert volgens hetzelfde principe als de module functies.

5.2. Dashbord

Dit module geeft een overzicht van de ongevallen, acties, risicos, niet-conformiteiten, controles en kwalificaties.

5.3. Wettelijke verslagen

Dit module helpt u om de jaarlijkse verslag van de IDPW in te vullen.

5.4. Documenten

Bevat alle uw documenten met de Links.

5.5. Acties

Laat uw actieplan op volgen. Elke acties heeft verbindingen met functies, ongevallen, arbeidsmiddelen, …

5.6. Ongevallen

In dit module, kunt u de ongevallen aanmelden en analyseren.

6. Support

Voor iedere vraag, kan u de hulplijnen op de site www.safetify.eu consulteren of een mail sturen naar het supportadres support@safetify.eu.

HAVE A SAFE DAY

 

 

 

WEB -back-to-top