Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

PBM GIDS - ANDERE BESCHERMINGEN

PBM GIDS - ANDERE BESCHERMINGEN

 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

Werken waarvoor het dragen van andere beschermingen noodzakzlijk zijn

Bijlage 2 van het KB van 13/6/2005 stelt dat P.B.M.’s moeten gedregen worden in de hieronder gedetailleerde omstandigheden.

Beschermingsmiddelen tegen trillingen:

Indien technische middelen ontoereikend zijn of onafdoend zijn om overdreven trillingen te vermijden, stelt de werkgever P.B.M. ter beschikking van de werknemers.

Bescherming tegen radioactieve straling

 • in ondernemingen voor de bereiding en behandeling van natuurlijke of kunstmatige radioactieve stoffen of van alle producten die deze stoffen inhouden; 
 • in laboratoria voor proefnemingen of opsporingen en alle andere instellingen waar zich radioactieve stoffen bevinden; 
 • in ondernemingen voor het monteren van naalden, platen en andere toestellen die radioactieve stoffen inhouden; 
 • in ondernemingen voor lichtgevend schilderwerk op om het even welk voorwerp door middel van producten die radioactieve stoffen inhouden, moeten de werknemers de hierna volgende P.B.M., verstrekt door de werkgever, dragen. 
 • Beschermkledij als zij werk verrichten waardoor zij in contact kunnen komen met radioactieve stoffen of met stof, gassen, dampen, rook, vloeistoffen, afval of om het even welke materie die deze stoffen bevatten. 
  Een beschermingshoofddeksel of een aangezichtsscherm van geschikt type, naargelang van het geval, indien zij blootgesteld zijn aan uitwasemingen van radioactieve stoffen, gassen, dampen of rook of aan spatten van vloeistoffen of andere stoffen die radioactieve bestanddelen inhouden. 
 • Een beschermingsschort indien zij tewerkgesteld zijn: 
  • aan werk waarbij door radioactieve stoffen aangetast water, oplossingen of andere vloeibare of vochtige stoffen worden behandeld of gebruikt; 
  • aan het reinigen der lokalen waarin radioactieve stoffen of producten die deze stoffen inhouden worden ondergebracht, behandeld of gebruikt; 
  • aan het reinigen van de toestellen, recipiënten of voorwerpen die in contact zijn geweest met bovengenoemde stoffen of producten, of met door deze stoffen of door deze producten besmette zaken. 
 • Beschermingsschoeisel indien zij bewerkingen verrichten waardoor zij blootgesteld zijn aan het oplopen van natte voeten door vloeistoffen, afvalwater of andere om het even welke stoffen die radioactieve bestanddelen inhouden. 
 • Beschermingshandschoenen of -wanten indien zij:
  • radioactieve stoffen of producten die deze stoffen inhouden moeten behandelen; 
  • om het even welke bewerkingen verrichten waardoor zij de kans lopen dat de handen in contact komen met voorwerpen, vloeistoffen of andere door deze stoffen of producten besmette stoffen. 
 • Een beschermingsbril of een aangezichtsscherm van geschikt type indien zij bewerkingen verrichten waardoor de ogen aan de uitwerking van de uitstralingen zijn blootgesteld en voor zover in zulk geval het gebruiken van deze beschermingsmiddelen werkelijk nuttig is (bijvoorbeeld voortbrenging van bètastralingen of van zeer zwakke straling). 
 • Een ademhalingstoestel indien zij radioactieve stoffen, gassen, dampen of rook moeten inademen. 

Bescherming tegen uitwendige straling:

De werknemers die aan de uitwerking van röntgenstralen worden blootgesteld dragen be-schermingsschorten en beschermingshandschoenen of -wanten:

 • in de studie-, opzoekings- of controlelaboratoria en om het even welke onderneming waar toestellen die röntgenstralen voortbrengen worden gebruikt;
 • bij bewerkingen voor medische, nijverheids- of handelsradioscopie of -radiografie; 
 • bij het beproeven van röntgenbuizen;

Dermatologische producten

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit besluit, kunnen aan de werknemers bij-komend dermatologische producten worden ter beschikking gesteld.

 • Neuszalf kan bijkomend gebruikt worden door:
  • werknemers die blootgesteld zijn aan inademing van alkalische chromaten of bichromaten of van chroomzuur en daardoor verzweringen of doorboringen van het neusbeschot kunnen oplopen; 
  • werknemers die neusletsels van dezelfde aard zouden opgedaan hebben ten gevolge van de inademing van andere bijtende of prikkelende stoffen.
 • Dermatologische bereidingen bestemd voor de bescherming van de huid van blote lichaamsdelen kunnen bijkomend gebruikt worden door:
  • werknemers die blootgesteld zijn aan de prikkelende inwerking van het stof van pek; 
  • werknemers die blootgesteld zijn aan uitwasemingen van stof of van dampen die een soortgelijke prikkelende inwerking op de huid uitoefenen.