Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaîne YouTube
FR NL

PBM GIDS - HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PBM

PBM GIDS - HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PBM

 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

De P.B.M.’s, algemene regels voor de keuze, de aankoop en het ter beschikking stellen van de werknemers

De beslissing PBM’s ter beschikking te stellen, komt voort vanuit de risicoanalyse van het uit te voeren werk. De PBM’s worden enkel gebruikt wanneer het niet anders kan, het is te zeggen : als de gedetecteerde risico’s niet vermeden kunnen worden door het plaatsen van collectieve beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld : het plaatsen van valscherm i.p.v. het gebruik van een harnas) of door de organisatie van het werk (het bedieningspaneel eerder in een controlelokaal plaatsen dan net naast de machine).

Opgelet, de PBM’s moeten voldoen aan de voorschriften van de verschillende Europese richtlijnen inzake ontwerp en fabricatie. Verzekert u dus dat het gekochte PBM voldoet aan die richtlijnen door het CE label en het CE conformiteitattest te controleren.

 

Wanneer de werkgever P.B.M. moet ter beschikking stellen van zijn werknemers, waarvan de aanvullingen of de accessoires niet onderworpen zijn aan een Europese richtlijn (geen CE label)  die betrekking heeft op hun ontwerp en hun constructie, zorgt hij er voor dat deze aanvullingen of accessoires worden vervaardigd op basis van de meest geschikte erkende regels van goed vakmanschap. In dit geval, een indienststellingsrapport wordt opgemaakt.

We hernemen hier een samenvatting van de belangrijkste voorschriften van het KB 13-06-05. Indien u hierover meer uitvoerige informatie wenst, aarzel niet deze te raadplegen, hij is niet zo lang.

 

 

 

 

Te volgen stappen voor de keuze van de PBM

 • Analyseer de risico’s en verzekert u dat de PBM’s de enige oplossing zijn (geen mogelijkheid tot het plaatsen van collectieve maatregelen of organisatorische aanpassingen)
 • Bepaal de karakteristieken van de PBM’s (bv: goede geluidsdemping, goede weerstand van de brilglazen …)
 • Vergelijk die karakteristieken met andere PBM’s die op de markt beschikbaar zijn
 • Waardering van het gekozen PBM:
  • CE markering en conformiteit.
  • Mag geen bijkomende risico’s met zich meebrengen
  • Voldoet aan de aanwezige condities op de werkvloer
  • Houdt rekening met de ergonomie, de gezondheid en het comfort van de werknemer.
  • Is aangepast aan de drager (grootte, eventuele handicaps van de werknemer …)
  • Is eventueel compatibel met ander PBM’s dat de werknemer moet dragen (bijvoorbeeld: helm + gehoorbescherming)
 • Bepalen wanneer de PBM gedragen moet worden en gedurende hoeveel tijd
 • Raadplegen van de preventieadviseur, Comité en arbeidsgeneesheer
 • Deze stappen dienen te worden vastgelegd in een rapport!

 

Te volgen stappen voor de aankoop van de PBM

 • Voor iedere aankoop van een PBM wordt een bestelbon gemaakt die vermeldt:
  • dat het P.B.M moet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5, eerste lid (CE label)
  • dat de aanvullingen en accessoires bedoeld in artikel 5, tweede lid, moeten voldoen aan de meeste geschikte erkende regels van goed vakmanschap, waarvan de referentie nader kan worden bepaald in de bestelbon (indien aanvullingen/accessoires zonder CE label)
  • dat het P.B.M. moet voldoen aan de bijkomende vereisten, niet noodzakelijk opgelegd door bovenstaande bepalingen, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld in artikel 5 van de wet en van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn.
 • De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer belast met het gezondheidstoezicht op de werknemers nemen deel aan de voorbereiding van het opstellen van de bestelbon.
 • De preventieadviseur moet de bestelbon tekenen.
 • Bij de levering, zal de leverancier een document geven die de conformiteit van de PBM met het Koninklijk Besluit verklaart (indien aanvullingen/accessoires zonder CE label of bijkomende vereisten).
 • Er wordt een indienststellingsrapport opgemaakt door de preventieadviseur, waaraan het advies van de arbeidsgeneesheer wordt toegevoegd (indien aanvullingen/accessoires zonder CE label of bijkomende vereisten). 
 • Deze procedure moet niet herhaald worden voor toekomstige bestellingen van hetzelfde PBM

 

 

 

 Gebruikersregels van de PBM’s

 • Het BPM wordt enkel gebruikt waarvoor het bestemd is
 • Hij wordt gebruikt conform de gebruiksvoorschriften van de fabrikant
 • De werknemers mogen hun PBM’s niet menemen naar hen thuis (tenzij ambulante werknemers of werknemers die buiten het bedrijf werken.
 • Zij mogen niet achtereenvolgens door verschillende werknemers worden gebruikt tenzij zij, bij elke verandering van gebruiker, met zorg gereinigd, ontstoft of gedesinfecteerd en, indien zij besmet zouden kunnen zijn door radioactieve stoffen, ontsmet worden.
 • Het onderhoud en het reinigen zijn ten laste van de werkgever en gebeuren volgens de aanwijzingen bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
 • De werkgever verzekert dat de PBM conform blijft (controle of onderzoek door de hiërarchieke lijn of door een gekwalificeerd persoon binnen het bedrijf)
 • Hij zorgt er voor dat de P.B.M. na hun levensduur of de vervaldatum verwijderd worden.
 • De werknemers moeten gebruik maken van de P.B.M. waarover zij krachtens dit besluit moeten beschikken, en zich gedragen naar de instructies die hun in dit verband worden gegeven!!! (KB13/6/2005, Art 23).
 • Er is een informatienota betreffende de verschillende PBM’s aanwezig binnen het bedrijf en staat ter beschikking van de werknemers. Ze bevat de volgende informatie:
  • Werking van de PBM
  • Het gebruik
  • Inspectie
  • Onderhoud en opslag
  • Vervaldatum
  • Gebruikersvoorschriften van de fabrikant, eventueel aangevuld door de preventieadviseur
 • De werknemers zijn opgeleid voor het gebruik van hun PBM’s

Wat betreft de harnasgordel en de bescherming tegen het vallen van hoogtes, zijn bijkomende voorschriften van toepassing. Deze voorschriften worden beschreven in de pagina’s relatief aan de harnasgordel.

De bijlagen van de KB van 13/6/2005 bepalen ook de werksituaties die het dragen van bepaalde pbm’s vereisen. Die situaties worden weergegeven in de pagina’s van elk betreffend type van PBM.