Hoe een ongeval aangeven in Safetify

Afspraak in de module “Ongeval” en klik op de plus

accident-b

Selecteer de categorie. In dit stadium, selecteert u over het algemeen één van de volgende categorieën.

  • Gevaarlijke situatie
  • Incident
  • Ongeval van of naar het werk
  • Ongeval (de categorie van ongeval wordt u later in Safetify aangeduid).

U gaat vervolgens in het tabblad “Algemene informatie”. U kunt de verschillende velden invullen. De beschrijving van het ongeval zullen we dan in de verschillende rapporten terugvinden.

In de kaders onderaan kunt u de installatie aangeven die betrokken waren en de zone waarin het ongeval plaats vond. U creëert zodoende linken binnen Safetify.

Indien u de categorie "ongeval hebt gekozen, dient u aan te duiden welke letsel, voorwerp en afwijkende gebeurtenis in de dropdown lijsten. In functie van de keuzes, zal Safetify u aanduiden als u geconfronteerd bent met een zwaar ongeval of niet en zal hij u de adequate documenten leveren.

accident-i

Ga vervolgens naar het tabblad "slachtoffer". Indien het om een incident of gevaarlijke situatie gaat, is er geen slachtoffer. In geval van ongeval, kunt u het slachtoffer kiezen vanuit de lijst van werknemers door te klikken op plus.

accident-v

4 Tabbladen verschijnen. Ze hernemen alle benodigde informaties voor de aangifte van het ongeval. Als de informaties nog niet ingegeven werden in de module “Werknemer”, kunt u deze nu invoeren (b.v. bankrekeningnummer, rijksregisternummer,…)


Indien u niet alle informaties kent, laat u de velden leeg. De verklaring zal in Wordformaat gegenereerd worden en u kunt dus nog steeds nadien die gegevens invoeren. (Voorbeeld: salaris van slachtoffer kan nadien door HR ingevoerd worden).


U kunt meerdere slachtoffers toevoegen. Voor elk van hen zou een ongevalaangifte opgemaakt dienen te worden. Indien het om een persoon met interim-statuut gaat, stagiaire of cocontractant, is het niet aan u om de aangifte op te maken maar aan het interim-kantoor of de school, … Safetify duidt u aan indien het om dergelijk geval gaat.

Vervolgens gaat u over naar het tabblad “Getuigen”. Hier geeft u de verklaringen van de verschillende getuigen in. Indien u op pile klikt, kunt u de getuige selecteren in de lijst van uw werknemers. Wanneer het om een getuige gaat, extern aan het bedrijf, klikt u op plus en vult u de verschillende velden in.


In het tabblad “Foto’s”, kunt u foto’s van het ongeval toevoegen.


In het tabblad “Oorzaken”, kunt u een oorzakenboom creëren. Deze methode laat toe op een ernstige manier de oorzaken van het ongeval te analyseren, zodoende u de nodige efficiënte maatregelen kunt treffen. Afspraak in het volgende hoofdstuk voor een beschrijving van de methode.

Om een oorzaak te creëren, klikt u op de plus. Duidt u de oorzaak en zijn categorie (primair, secondair of tertiair) aan. In het rechtervenster, selecteert u de te koppelen oorzaken (linker muisklik, nadien CTRL + linker muisklik) en klik op “Linken”

accident-arbre

In het tabblad “Acties” kunt u aanpassingsmaatregelen toevoegen om een volgend ongeval te vermijden. Een goede praktijk bestaat erin acties te ondernemen op korte termijn (sluiten van een zone, een gevarenpictogram aanbrengen, …) en acties op langere termijn (vervanging of aanpassing van een installatie, herzien van een procedure, …). De acties zullen in Safetify gelinkt worden slachtoffers, de zone, de installatie, gevaarlijk product, … die bij het ongeval betrokken waren.

Het tabblad “Rapport” laat u toe de adequate rapporten te genereren. Safetify genereert 3 soorten rapporten: 

  • Getrokken lessen (of ongevallenfiche): het betreft een klein document die toelaat met uw werknemers te communiceren. Deze fiche kan, bijvoorbeeld, advalvas uitgehangen worden. De getrokken lessen worden voorgesteld voor de ongevallen maar ook voor de incidenten en de gevaarlijke situaties. U kunt de oorzaken, foto’s en acties selecteren die u wenst te verschijnen op de fiche. Klik op feuille om dit document te generen. Hij voegt zich automatisch doe aan de documentendatabase.

Accident-rapports

  • Aangifte ongeval: De aangifte ongeval is het document dat naar de verzekeringsmaatschappij dient opgestuurd te worden. Safetify heeft de verschillende velden vooringevuld maar u kunt nog steeds wijziging aanbrengen in dit stadium (ook nadien in het genereerde Worddocument). Klik op feuille om dit document te generen Hij voegt zich automatisch doe aan de documentendatabase.
  • ATG verslag: Het betreft het omstandig verslag dat naar FOD WASO dient verstuurd te worden (enkel in geval van een zwaar ongeval). Hij dient met de EDPB opgemaakt te worden. Klik op feuille om dit document te generen Hij voegt zich automatisch doe aan de documentendatabase.